C100 Fidheall Fiddle – under 13

C100 Fidheall Fiddle – under 13

1st – Ruaraidh Drennan, bun-sgoil Inbhir Pheofharain

2nd – Leona Afrin, Bun-sgoil Cnoc na Cregie

3rd – Natasha Browne, Gairloch Primary School