C111 Pìobaireachd Piping – under 19 Jig

C111 Pìobaireachd Piping – under 19 Jig

1st – Hamish Drennan, Dingwall Academy

2nd – Calum Dunbar, Inverness

3rd – Eilidh MacPhee, Inverness Royal Academy