C20 Aithris Rann Verse Speaking – 5 to 6 Learners

C20 Aithris Rann Verse Speaking – 5 to 6 Learners

1st – Peigi MacKay, Bun-sgoil a’Phluic

2nd -Arthur Foster, Bun-sgoil Bruach a’ Mhuilinn

3rd -Iona Thompson, Bun-sgoil Bruach a’ Mhuilinn