C55 Còmhradh Conversation – 16 to 18 Fluent

C55 Còmhradh Conversation – 16 to 18 Fluent

1st – Alix Aburn, Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis

2nd – Kirstyn Howarth